Konkurs trener kursu

Ogłoszenie z dnia 29.05.2017r.
W sprawie konkursu na:
trener szkolenia

Tytuł projektu: „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji” – Projekt finansowany przez Ministerstwo Zdrowia z zakresu zadań Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016- 2020. Cel operacyjny NPZ: Poprawa stanu żywienia i stanu odżywiania społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa. Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Zapewnienie dostępności do profesjonalnej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych.

I. Wymagania, które powinien spełniać kandydat na powyższe stanowisko:
1. Wykładowcami mogą być osoby mające nie mniej niż pięcioletni staż w przedmiotowym zakresie, z następującymi kwalifikacjami zawodowymi:

 • Położna posiadająca tytuł zawodowy magistra położnictwa lub magistra pielęgniarstwa.
 • Położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, neonatologicznego, opieki przed i okołoporodowej, pielęgniarstwa rodzinnego.
 • Położna posiadająca wyższe wykształcenie w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
 • Lekarz posiadający specjalizację lekarską w dziedzinie ginekologii i położnictwa, neonatologii, pediatrii.

oraz posiadają certyfikat Międzynarodowego Konsultanta Laktacyjnego (IBCLC) lub Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego (CDL) lub kwalifikacje równorzędne.

2. Wymagania fakultatywne:

 • dobra znajomość obsługi komputera w tym oprogramowania Microsoft Office
 • dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • znajomość realiów funkcjonowania kursów specjalistycznych

II. Przedmiot i zakres świadczonej usługi.
Przedmiotem usługi jest wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań Opiekuna stażu w projekcie „ Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”.

 • przeprowadzenie kursu specjalistycznego wg ustalonego harmonogramu
 • sprawowanie funkcji kierownika kursu specjalistycznego
 • współdecydowanie o doborze opiekunów stażu,
 • przedstawienie uczestnikom kursu: celu, programu i organizacji szkolenia,
 • ocenianie placówek szkolenia praktycznego wg specyfiki i organizacji zajęć,
 • pomaganie w rozwiązywaniu problemów,
 • udzielanie indywidualnych konsultacji uczestnikom kursu,
 • zbieranie i analizowanie opinii o przebiegu kursu.
 • opracowanie dzienników zajęć
 • powołanie opiekunów szkolenia praktycznego, którzy powinni być merytorycznymi pracownikami placówek, w których odbywa się szkolenie praktyczne.

III. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w konkursie

 1. Curriculum Vitae- zawierające dane personalne kandydata, miejsce zamieszkania w tym adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej
 2. Dokument potwierdzający wykształcenie
 3. Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia
 4. Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia zawodowe nabyte w podmiocie prawa prywatnego lub publicznego zajmującego się pośrednio lub bezpośrednio świadczeniem usług edukacyjnych przez okres min. 12 miesięcy.

V. Opis procedury wyłania kandydata
Kandydat czyniący zadość wymaganiom z pkt I.1 i legitymujący się spełnieniem wymagań z pkt III., zaproszony zostanie do drugiego etapu konkursu tj. rozmowę kwalifikacyjną z Kandydatem, na podstawie której Komisja Konkursowa sprawdzi wiedzę i predyspozycje Kandydata w związku z potencjalnym świadczeniem przez niego usługi Opiekuna Stażu w projekcie. Pytania bezpośrednio dotyczyć będą przedmiotu świadczonej usługi określonej w pkt II. Podczas rozmowy Kandydat zostanie poproszony o przedstawienie swoich oczekiwań finansowych; w przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy kwotą przewidzianą w budżecie projektu na wynagrodzenie Opiekuna stażu, a ceną podaną przez Kandydata, Beneficjent dopuszcza negocjacje w celu obniżenia ceny podanej przez Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko jeden Kandydat.
Po zakończonej ww. czynności – rozmowa kwalifikacyjna, Komisja w postępowaniu gabinetowym wyłoni zwycięzcę konkursu. Przed podjęciem decyzji o wyborze kandydata członkowie komisji ocenią oświadczenia woli i dokumenty złożone przez Kandydata w pierwszym etapie konkursu oraz przebieg rozmowy z drugiego etapu (w którym następuje podanie oczekiwań finansowych). Postępowanie gabinetowe ma charakter tajny i kończy się protokołem końcowym dokumentującym przebieg konkursu.

VI. Pozostałe informacje dotyczące konkursu
Aplikacje które wpłyną do siedziby Fundacji Opieki Okołoporodowej po terminie lub będą niekompletne nie zostaną rozpatrzone (termin nieprzekraczalny określony w pkt VI.2).
Lista Kandydatów, którzy spełnili wymagania obligatoryjne zawarte w ogłoszeniu (pkt I.1) umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Fundacji Opieki Okołoporodowej.
Z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie nawiązany kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacje o wyniku konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Fundacji Opieki Okołoporodowej.
Z wybranym w toku konkursu Kandydatem zostanie zawarta umowa cywilnoprawna.

Wynagrodzenie Opiekun Szkolenia Będzie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

VII. Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem

 1. Miejsce: Fundacja Opieki Okołoporodowej, ul. Konińska 61, 62-410 Zagórów
 2. Termin: do dnia 2.06.2017r , do godz. 10:00.
 3. Sposób doręczenia: ofertę należy wysłać na adres e-mail: [email protected] lub na adres siedziby Fundacji w terminie określonym w pkt VI 1 i 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem konkurs na stanowisko Trenera szkolenia w projekcie pod tytułem „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”